Projektet Klasstandem

Projektet Klasstandem (2012–2015) bedrevs inom ramen för Åbo Akademis och Vasa universitets gemensamma Flerspråkighetsinstitut och genomfördes som ett aktionsforskningsbaserat utvecklingsarbete i det tvåspråkiga gymnasiecampuset Lykeion där forskare från Åbo Akademi och Vasa universitet samarbetade med finsk- respektive svensklärare av Vasa gymnasium och Vaasan lyseon lukio. Projektet finansierades av Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse, Utbildningsstyrelsen, Svensk-Österbottniska samfundet, Högskolestiftelsen och Waldemar von Frenckells stiftelse. 

 

Målet med projektet Klasstandem var att på empirisk grund utveckla språkpedagogiska modeller för språkligt blandade elevgrupper inom ramen för undervisningen i det andra inhemska språket i Finland. En av projektets målsättningar var att avrapportera resultaten i en på forskning grundad handbok som riktar sig till språklärare på olika stadier. 

 

Forskning

Inom forskningsprojektet Klasstandem strävar vi efter att:

  • öka kunskapen om och beskriva interaktionen mellan studerande under tandemlektionerna i finsk- respektive svenskundervisningen i svenska och finska skolor
  • utveckla språkpedagogiska modeller, s.k. best practices, för språkligt blandade elevgrupper inom ramen för undervisningen i det andra inhemska språket
  • kartlägga samtliga lärares kontakt över språkgränsen och samtliga första årets studerandes kontakt med det andra inhemska språket, och följa upp dem i slutet av gymnasietiden.

 

Design

Projektets empiriska material består av:

 

  • Uppföljande videoinspelningar av tandempar i klass
  • Uppföljande videoinspelningar av tandemlärares klassrumsarbete
  • Intervjuer och enkäter med studerande inom olika tandemkurser
  • Lärarnas kontinuerliga dokumentationer av det egna språkpedagogiska arbetet (oral journals)
  • Regelbundna forskar–lärarsamtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Janika Norrgård Löfqvist