Avhandlingar

 

Björkskog, L. (2013). Lärarens roll i tandemundervisning. En fallstudie av lärares orientering mot språkrelaterade aspekter i interaktion med gymnasiestuderande. Magisteravhandling för Pedagogiska fakulteten. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

 

Eckstein, A. (2015). Gymnasieelevers erfarenheter av språkinlärning i klasstandem. En uppföljande enkätstudie bland svenskspårkiga elever. Magisteravhandling för Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

 

Hieta-Koivisto, A. (2014). Innehåll och form i tandemuppgifter. En fallstudie av tandemparternas metaspråkliga diskussioner i klasstandem. Magisteravhandling för Pedagogiska fakulteten. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

 

Hoppela, P.  (2014). Språkbyten i tandemsamtal. Magisteravhandling för Pedagogiska fakulteten. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

 

Jokiranta, A. (2015). Svenskans ordföljd i tal hos språkbadselever och gymnasister i klasstandem. Avhandling pro gradu i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF )

 

Järvisalo, S. (2015). Inlärningsstrategier och kommunikationsstrategier hos två gymnasister i klasstandem. Avhandling pro gradu i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

 

Martikainen, S. (2013). Klasstandem som metod för undervisning i det andra inhemska språket. Lärarnas syn på språkanvändningen. Kandidatavhandling i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

 

Mäki, L. (2013). "Jag bryr mig inte om du talar fel eller rätt så länge jag förstår dig". En fenomenografisk studie om gymnasiestuderandes uppfattningar av tandemundervisning. Magisteravhandling för Pedagogiska fakulteten. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

 

Niemi, S. (2013). Gymnasiestuderandes och -lärares språkkontakter och språkanvändning i en tvåspråkig miljö. Kandidatavhandling i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

 

Riikola, N. (2013). Klasstandem som undervisningsmetod i det andra inhemska språket. Deltagarnas förväntningar och erfarenheter. Kandidatavhandling i svenska språket. Vasa: Vasa universitet. (PDF)

 

Ruuska, A. (2014). Grammatiska fel i studerandes språk i klasstandem. En felanalys inom tandeminlärning. Kandidatavhandling i svenska språket. Vasa: Vasa universitet.

 

Viinikka, C. (2015). "Genom att ha en personlig språklärare vågar man mer". En intervjustudie om gymnasiestuderandes upplevelser av uppgiftstyper inom klasstandem. Magisteravhandling för Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. (PDF)

 

Östman, A. (2013). ”Pikkusen niin kuin aliasta pelais”. En kvalitativ studie om gymnasiestuderandes uppfattningar av klasstandem inom undervisningen i det andra inhemska språket. Kandidatavhandling i pedagogik. Vasa: Åbo Akademi. (PDF)

 

 

Avhandlingar under arbete

 
Andersson, P. (under arbete). En videoetnografisk studie om språkbyte och samspel i en tandemgrupp på tre studerande. Magisteravhandling för Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Vasa: Åbo Akademi.